Disclaimer


Plan een gratis intake

Disclaimer voor Haartransplantatie.nl
Op deze pagina vindt u de disclaimer van Haartransplantatie.nl. In deze disclaimer
geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u
aanbieden en wat wij met de door u gegeven informatie doen.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet
kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de
informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het
dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Haartransplantatie.nl is het niet
toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te
gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Haartransplanatie.nl.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo
zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die
daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen
nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst
met Haartransplantatie.nl te mogen claimen of te veronderstellen.
Haartransplantatie.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks
deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of
onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige
vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om
deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige
voorafgaande mededeling.
Medewerkers van Haartransplanatie.nl mogen zich niet uitlaten over medische
aangelegenheden. Dat geldt voor de indicatie, de nazorg, de voorbereiding en de
prijzen. Haartransplantatie.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor uitlatingen van
enige medewerker van Haartransplantatie.nl.
Voor de voor u gemaakte afspraken bij zakelijke partners van Haartransplantatie.nl
geeft zij geen enkele garantie. Met de zakelijke partners van Haartransplantatie.nl
maakt u de afspraken voor de behandeling en nazorg.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de
disclaimer van Haartransplantatie.nl op deze pagina.