Privacybeleid


Plan een gratis intake

Privacybeleid

Haartransplantatie.nl respecteert de privacy van haar websitebezoekers, in het bijzonder hun
rechten met betrekking tot de automatische verwerking van persoonsgegevens. We hebben daarom
een ​​beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot volledige transparantie met onze
klanten over de verwerking van persoonsgegevens, het doel (en) ervan en de mogelijkheden om uw
wettelijke rechten zo goed mogelijk uit te oefenen.
Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de
website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.
Totdat u het gebruik van cookies en andere tracking devices accepteert, plaatsen wij geen niet-
geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of
tablet.
Als u deze website blijft bezoeken, accepteert u deze gebruiksvoorwaarden en accepteert u het
gebruik van cookies en andere volgsystemen, tenzij we een andere methode hebben voorzien om
cookies op onze website te accepteren.
De huidige beschikbare versie van dit privacybeleid is de enige versie die van toepassing is tijdens het
bezoeken van onze website totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Definities
Website (hierna: “Website”) www.haartransplantatie.nl
Verzamelaar: haartransplantatie.nl
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna: “de verantwoordelijke”):
Haartransplantatie.nl, gevestigd aan Wisselweg 33, 1314 CB Almere, Nederland, KvK-nummer:
80312209.

Artikel 2 – Toegang tot de website
Toegang tot en gebruik van de website zijn strikt vertrouwelijk. De gegevens en informatie die u op
deze website achter laat worden gebruikt om u van dienst zijn bij het zoeken naar de juiste
behandellocatie. De gegevens worden derhalve gebruikt voor commerciële of reclamedoeleinden,
evenals voor commerciële aanbiedingen.

Artikel 3 – Inhoud van de website
Alle afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties (geanimeerde) afbeeldingen, videobeelden,
geluiden en alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om deze website te bedienen en
meer in het algemeen alle componenten die op deze website worden gebruikt, zijn beschermd door
de wetten op intellectueel eigendom. Elke reproductie, herhaling, gebruik of wijziging, op welke
manier dan ook, van het geheel of slechts een deel ervan, inclusief technische toepassingen, zonder
de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke voor de verwerking, is strikt
verboden. Het feit dat de verantwoordelijke voor de verwerking niet onmiddellijk actie mag
ondernemen tegen enige inbreuk, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende toestemming,
noch als een afstand van enig recht om de inbreuk makende partij te vervolgen.

Artikel 4 – Beheer van de website
Met het oog op een goed beheer van de site kan de verwerkingsverantwoordelijke te allen tijde:
– de toegang tot de website voor een bepaalde categorie bezoekers opschorten, onderbreken,
verminderen of weigeren
– alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met
nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette

– de website tijdelijk niet beschikbaar maken om updates uit te voeren

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden
De verantwoordelijke is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, storingen, moeilijkheden of
onderbrekingen in het functioneren van de website waardoor (tijdelijke) ontoegankelijkheid van de
website of van een van de functionaliteiten ervan ontstaat. U bent zelf verantwoordelijk voor de
manier waarop u verbinding zoekt met onze website. U moet alle passende maatregelen nemen om
uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen gevaren zoals virusaanvallen op internet. Verder
ben je zelf verantwoordelijk voor welke websites je bezoekt en welke informatie je zoekt.
De verantwoordelijke is niet aansprakelijk voor eventuele juridische procedures die tegen u worden
aangespannen
– vanwege het gebruik van de website of diensten die toegankelijk zijn via internet
– voor het overtreden van de voorwaarden van dit privacybeleid
De verantwoordelijke is niet aansprakelijk voor enige schade die u of derden of uw apparatuur lijdt
als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website en u onthoudt zich van enige latere
(juridische) actie tegen de verantwoordelijke.
Indien de verwerkingsverantwoordelijke betrokken is bij een geschil vanwege uw gebruik van deze
website, heeft hij het recht om alle vervolgschade op u te vorderen.

Artikel 6 – Verzameling van gegevens
Uw persoonsgegevens worden verzameld door Haartransplantatie.nl en een externe verwerker.
Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon (‘betrokkene’).
Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd,
in het bijzonder door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer,
locatiegegevens, een online-identificator of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de
fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die
natuurlijke persoon.
De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden voornamelijk door de
verzamelaar gebruikt om een ​​(commerciële) relatie met u, direct of indirect, te onderhouden en
indien van toepassing om uw bestellingen te verwerken. Ze worden geregistreerd in een
(elektronisch) register.
De persoonsgegevens worden tevens uitgewisseld met derden teneinde uw wensen m.b.t. een
behandeling tot stand te brengen, te beginnen met een eerste afspraak.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot informatie
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft elke betrokkene het recht op informatie over en
toegang tot, en rectificatie, wissing en beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens,
evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevens
draagbaarheid.
U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via hello@helloitsme.online.
Elke aanvraag dient vergezeld te gaan van een kopie van een geldig legitimatiebewijs, waarop u uw
handtekening zet en het adres vermeldt waar we contact met u kunnen opnemen.
Binnen een maand na het ingediende verzoek ontvangt u van ons een antwoord.

Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken kan deze termijn worden verlengd tot twee
maanden.

Artikel 8 – Wettelijke verplichtingen
In geval van overtreding van enige wet- of regelgeving, waarvan een bezoeker wordt verdacht en
waarvoor de autoriteiten de door de verzamelaar verzamelde persoonsgegevens nodig hebben,
worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten,
waarna deze persoonsgegevens gegevens vallen niet meer onder de bescherming van de bepalingen
van dit privacybeleid.
Als er informatie nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de website, zal de
verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven bij het opvragen van deze
gegevens.

Artikel 9 – Verzamelde gegevens en commerciële aanbiedingen
Mogelijk ontvangt u commerciële aanbiedingen van de verzamelaar. Indien u deze niet (meer) wenst
te ontvangen, stuur ons dan een e-mail naar het volgende adres: hello@helloitsme.online.
Uw persoonsgegevens worden door onze partners, instellingen voor het uitvoeren van
haartransplantaties of het leveren van bestellingen, voor commerciële doeleinden gebruikt.
Als u tijdens uw bezoek aan onze website persoonlijke gegevens van andere betrokkenen tegenkomt,
dient u zich te onthouden van het verzamelen, ongeautoriseerd gebruik of enige andere handeling
die een inbreuk vormt op de privacy van de betrokkene (n) in kwestie. U dient dit te melden aan de
verzamelaar. De verzamelaar is in deze omstandigheden niet verantwoordelijk.

Artikel 10 – Bewaring van gegevens
De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals bepaald door de wet.

Artikel 11 – Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoeken van onze website op de harde schijf van uw
elektronische apparaat wordt geplaatst. Een cookie bevat gegevens zodat u bij uw bezoek aan onze
website als bezoeker kan worden herkend. Het stelt ons in staat om ons aan te passen aan uw
wensen en het vergemakkelijkt het inloggen op onze website. Wanneer u onze website bezoekt,
informeren wij u over het gebruik van cookies. Door onze website te blijven gebruiken, accepteert u
het gebruik ervan, tenzij we op een andere manier toestemming vragen. Uw toestemming is geldig
voor een periode van dertien maanden.
We gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
– Functionele cookies: zoals sessie- en inlogcookies om sessie- en inloggegevens te verzamelen.
– Geanonimiseerde Analytische cookies: om informatie te verkrijgen over de bezoeken aan onze
website, zoals bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen. Zo kunnen wij onze
communicatie en informatie afstemmen op de wensen van onze bezoekers. We kunnen niet zien wie
onze sites bezoekt of vanaf welk persoonlijk apparaat het bezoek heeft plaatsgevonden.
– Concreet gebruiken we de volgende cookies op onze website:
Door HIM in te vullen
Wanneer u onze website bezoekt, kunnen cookies van de verzamelaar op uw apparatuur worden
geïnstalleerd.

Voor meer informatie over het gebruiken, beheren en verwijderen van cookies voor elk elektronisch
apparaat, nodigen we je uit om de volgende link te raadplegen:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies # faq

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten
U kunt geen rechten ontlenen aan de afbeeldingen die bij een aangeboden product op onze website
worden geleverd.

Artikel 13 – Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank in het arrondissement waar
de verzamelaar zijn vestigingsplaats heeft, is exclusief bevoegd voor eventuele geschillen over deze
voorwaarden, behalve wanneer een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 – Contact
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf kunt u contact opnemen met:
info@haartransplantatie.nl